Nach Genre filtern

หลวงปู่แบน ธนากโร

หลวงปู่แบน ธนากโร

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร : เช่น กิจที่ควรทำ, เมาสมมุติ, สัจจะแก้ความหลง, สัจจะอธิษฐาน, ศีล - จริยธรรม, ข้าศึกของใจ, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ฯลฯ

244 - เรื่อง กิจที่ควรทำ
0:00 / 0:00
1x
 • 244 - เรื่อง กิจที่ควรทำ

  กิจที่ควรทำ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 21min
 • 243 - เรื่อง เมาสมมุติ 4มีค42

  เมาสมมุติ 4มีค42 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  Mon, 6 Jun 2016 - 39min
 • 242 - เรื่อง สัจจะแก้ความหลง 17กค38

  สัจจะแก้ความหลง 17กค38 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  Mon, 6 Jun 2016 - 53min
 • 241 - เรื่อง สัจจะอธิษฐาน

  สัจจะอธิษฐาน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  Mon, 6 Jun 2016 - 53min
 • 240 - เรื่อง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 ม.ค. 36

  ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 ม.ค. 36 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  Mon, 6 Jun 2016 - 46min
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie หลวงปู่แบน ธนากโร