Filtrar por género

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ

706 - เรื่อง สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ
0:00 / 0:00
1x
 • 706 - เรื่อง สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ

  สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ : ธรรมะบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 02min
 • 705 - เรื่อง สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้

  สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ : ธรรมะบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 02min
 • 704 - เรื่อง สวรรค์ในหน้าที่การงาน

  สวรรค์ในหน้าที่การงาน : ธรรมะบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  Mon, 6 Jun 2016 - 58min
 • 703 - เรื่อง ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้

  ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้ : ธรรมะบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 01min
 • 702 - เรื่อง อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส

  อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส : ธรรมะบรรยาย โดย พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  Mon, 6 Jun 2016 - 48min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)