Nach Genre filtern

พุทธวจน

พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

4655 - ชาวพุทธวจน ทำอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่น โจทก์
0:00 / 0:00
1x
 • 4655 - ชาวพุทธวจน ทำอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่น โจทก์

  ชาวพุทธวจน ทำอย่างไรเมื่อถูกผู้อื่น โจทก์

  Mon, 27 Nov 2023 - 40min
 • 4654 - ตถาคต เป็นครูผู้สอนของเทวดา และ มนุษย์ ทั้งหลาย

  ตถาคต เป็นครูผู้สอนของเทวดา และ มนุษย์ ทั้งหลาย

  Mon, 27 Nov 2023 - 19min
 • 4653 - วางจิตในการทิ้งเครื่องราง ของขลัง

  วางจิตในการทิ้งเครื่องราง ของขลัง

  Mon, 27 Nov 2023 - 27min
 • 4652 - อุบายวางสิ่งที่หลายคนต้องกังวลในขณะ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

  อุบายวางสิ่งที่หลายคนต้องกังวลในขณะ เดินจงกรม นั่งสมาธิ

  Mon, 27 Nov 2023 - 22min
 • 4651 - เหตุแห่งการเปลี่ยนภพ - ชาติ

  เหตุแห่งการเปลี่ยนภพ - ชาติ

  Mon, 27 Nov 2023 - 18min
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie พุทธวจน