Nach Genre filtern

เสียง​อ่าน​ พุทธธรรม​ ฉบับ​ปรับ​ขยาย

เสียง​อ่าน​ พุทธธรรม​ ฉบับ​ปรับ​ขยาย

อ่านโดย พระกฤช นิมฺมโล

เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรมโดย พระกฤช นิมฺมโล

684 - พุทธธรรม บทที่ ๒๐ ปาฏิหาริย์ | 20-27 4 การนับถืออำนาจดลบันดานภายนอก ต่างจากพุทธ
0:00 / 0:00
1x
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie เสียง​อ่าน​ พุทธธรรม​ ฉบับ​ปรับ​ขยาย